Valeondades-Houses

privacybeleid

Privacyverklaring

Dit privacybeleid verduidelijkt de aard, reikwijdte en doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons online aanbod en de gerelateerde websites, functies en inhoud, evenals externe online aanwezigheid, b.v. ons Social Media Profiel (gezamenlijk aangeduid als het "Online Aanbod"). Met betrekking tot de gebruikte terminologie, b.v. "Verwerking" of "Verantwoord" verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

verantwoordelijke personen

Valeondades IKE
Bedrijfsleider: Marloes Merkus
Vossenlaan 8
6531 SL Nijmegen
Tel .: 0031610497019
website: https://.valeondades-houses.de
e-mail: m.merkus@hetnet.nl

Geregistreerd op:
Samo's Kamer van Koophandel
Belasting: EL800747841

Typen verwerkte gegevens:

- persoonlijke gegevens (bijv. namen, adressen).
- contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers).
- inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
- gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
- Meta- / communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).

Wie gaat deze privacyverklaring aan ?

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we deze personen "gebruikers").

Doel van de verwerking

- Verstrekking van het online aanbod, functies en inhoud.
- Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- veiligheidsmaatregelen.
- Bezoekersaantallen / Marketing.

Gebruikte termen

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene"); een natuurlijke persoon wordt beschouwd als identificeerbaar, die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meer speciale functies, zijn de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

"Verwerking" betekent elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, of een dergelijk proces dat verband houdt met persoonlijke gegevens. De term gaat ver en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

"Pseudonimisering" betekent de verwerking van persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat de persoonlijke gegevens niet langer kunnen worden toegewezen aan een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profilering" betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens waarbij dergelijke persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

Als "Verantwoordelijke persoon" de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het orgaan of de instantie die, alleen of in samenwerking met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

"Verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, orgaan of instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Tenzij de rechtsgrondslag in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, lit. a en artikel 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het antwoord op vragen is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, de wettelijke basis voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, lit. c AVG, en de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen, is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, artikel 6, lid 1, lit. d AVG als rechtsgrondslag.

veiligheidsmaatregelen

We nemen passende technische maatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, rekening houdend met de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de verschillende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat geschikt is voor het risico.

Maatregelen omvatten met name de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te beheersen, evenals hun toegang, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en segregatie. Daarnaast hebben we procedures opgesteld om te zorgen voor het genot van de rechten van betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevensbedreigingen. Verder houden we rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens die al in de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures zijn, volgens het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en privacyvriendelijke standaardinstellingen (artikel 25 AVG).

Samenwerking met verwerkers en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijvoorbeeld als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals vereist door betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG om het contract te vervullen), hebt u ingestemd met een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld het gebruik van agenten, webhosters, enz.).

Voor zover wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd "contractverwerkingscontract" gebeurt dit op basis van artikel 28 AVG.

Overdracht aan derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dat wil zeggen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking, of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als het is om onze (pre) contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken we of laten we de gegevens alleen in een derde land verwerken onder toepassing van de speciale voorwaarden van de artikelen 44 ev AVG. Dat wil zeggen dat de verwerking plaats vindt b.v. op basis van specifieke garanties, zoals het officieel erkende niveau van gegevensbescherming (bijvoorbeeld voor de VS via het privacyschild) of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaardcontractbepalingen").

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om een bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en voor informatie over deze gegevens, evenals voor verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met artikel 15 AVG.

U heeft op grond van artikel 16 AVG het recht om een bevestiging te krijgen of de betreffende gegevens gebruikt worden en u heeft het recht te weten hoe deze gegevens gebruikt worden en op verder informatie hierover en op kopieën van deze gegevens

In overeenstemming met artikel 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd, of, als alternatief, om een beperking van de verwerking van gegevens in overeenstemming met artikel 18 AVG te eisen.

U heeft het recht om te eisen dat de gegevens die op u betrekking hebben, die u aan ons heeft verstrekt, worden verkregen in overeenstemming met artikel 20 AVG en te eisen dat deze gegevens aan andere verantwoordelijke personen worden verstrekt.

U heeft verder op grond van artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Het recht eerdere toezeggingen te herroepen

U heeft het recht krachtens Artikel 7, lid 3 AVG eerdere toezeggingen te herroepen

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Cookies en recht om bezwaar te maken tegen direct mail

"Cookies" zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Verschillende informatie kan in de cookies worden opgeslagen. Een cookie dient hoofdzakelijk om de informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online service verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie, b.v. de inhoud van een winkelwagentje wordt opgeslagen in een online winkel of een inlogstatus. 'Permanent' of 'persistent' verwijst naar cookies die opgeslagen blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. Dus b.v. de inlogstatus wordt opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen in een dergelijke cookie de voorkeuren van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Een "cookie van derden" verwijst naar cookies die worden aangeboden door andere providers dan de persoon die verantwoordelijk is voor het aanbieden van het online aanbod (anders, als alleen hun cookies "first-party cookies" worden genoemd).

Deze website maakt geen gebruik van cookies!

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden gebruikt voor online marketingdoeleinden kan worden gevonden in een verscheidenheid aan diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ wordt uitgelegd. Bovendien kan de opslag van cookies worden voorkomen door ze uit te schakelen in de instellingen van de browser. Houd er rekening mee dat mogelijk niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Gegevens verwijderen

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 AVG. Tenzij expliciet vermeld in deze privacyverklaring, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland vindt de opslag met name plaats gedurende 10 jaar volgens §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 en 4, Abs. 4 HGB (boeken, archieven, managementrapporten, boekhoudbescheiden, handelsboeken, voor belastingen relevant Documenten, enz.) En 6 jaar in overeenstemming met § 257 (1) nr. 2 en 3, par. 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk vindt de opslag met name plaats voor 7 J in overeenstemming met § 132 exp. 1 BAO (boekhoudbescheiden, ontvangsten / facturen, rekeningen, documenten, handelspapieren, staat van baten en lasten, enz.), Gedurende 22 jaar in verband met land en gedurende 10 jaar in het geval van documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie-, uitzend- en televisiediensten aan niet-EU-bedrijven in EU-lidstaten waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Bedrijfsgerelateerde verwerking

Daarnaast verwerken wij
- contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp, looptijd, klantcategorie).
- contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp, looptijd, klantcategorie).
van onze klanten, belangstellenden en zakelijke partners met als doel contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek te bieden.

Contractuele diensten

Wij verwerken de gegevens van onze contractuele partners en geïnteresseerde partijen, evenals andere klanten, klanten, klanten, klanten of contractuele partners (uniform aangeduid als "contractuele partners") in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b. AVG om u onze contractuele of precontractuele diensten aan te kunnen bieden. De verwerkte gegevens, de aard, reikwijdte en doel en noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de belangrijkste gegevens van onze contractpartners (bijv. namen en adressen), contactgegevens (bijv. E-mailadressen en telefoonnummers) evenals contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

In principe verwerken wij geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, tenzij deze componenten onderdeel uitmaken van een opdracht of contractuele verwerking.

We verwerken gegevens die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van de contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van deze informatie, als dit niet duidelijk is voor de contractpartners. Openbaarmaking aan externe personen of bedrijven zal alleen worden gedaan indien vereist door een contract. Bij het verwerken van de gegevens die ons in het kader van een bestelling worden verstrekt, handelen we in overeenstemming met de instructies van de klant en met de wettelijke vereisten.

Als onderdeel van het gebruik van onze online services kunnen we het IP-adres en de tijd van de betreffende gebruikersactie opslaan. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de belangen van de gebruiker bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeautoriseerd gebruik. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij het is om onze claims na te streven overeenkomstig Art. 6, lid 1, lit. f. AVG of op grond van een wettelijke verplichting overeenkomstig Art. 6, lid 1, lit. c. AVG.

De gegevens worden verwijderd als de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke zorgplichten en voor de afhandeling van garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak om de gegevens te bewaren om de drie jaar wordt beoordeeld; anders zijn de wettelijke opslagverplichtingen van toepassing.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken en organisatie van ons bedrijf, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van onze contractuele diensten. De verwerkingsprincipes zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. c. AVG, art. 6 par. 1 lit. f. AVG. De verwerking is van invloed op klanten, prospects, zakenpartners en websitebezoekers. Het doel en ons belang in de verwerking ligt in administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, gegevensarchivering, dat wil zeggen taken die dienen om ons bedrijf te onderhouden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. Het verwijderen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die wordt verstrekt in deze verwerkingsactiviteiten.

We maken gegevens bekend of verzenden deze naar de financiële diensten, consultants zoals belastingaccountants of accountants, en andere kostenmakelaars en betalingsdienstaanbieders.

Verder slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, promotors en andere zakelijke partners, b.v. voor later contact. Over het algemeen slaan we het merendeel van deze bedrijfsgerelateerde gegevens permanent op.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), wordt de informatie van de gebruiker om het contactverzoek te verwerken overeenkomstig Art. 6, lid 1, lit. b) AVG verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een Customer Relationship Management System ("CRM-systeem") of vergelijkbare verzoekorganisatie.

We verwijderen de verzoeken, als ze niet langer nodig zijn. We controleren dit vereiste om de twee jaar; Verder zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Hosting en e-mailen

De hostingservices die we gebruiken, zijn ontworpen om de volgende services te bieden: infrastructuur- en platformservices, computercapaciteit, opslag- en database-services, e-mailbezorging, beveiliging en technisch onderhoud die we gebruiken om deze online service uit te voeren.

Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige bepaling van dit online aanbod overeenkomstig Art. 6, lid 1, lit. f AVG i.V.m. Art. 28 AVG (overeenkomst voor contractverwerking).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f. AVG gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de opgehaalde webpagina, het bestand, de datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of frauduleuze activiteiten te onderzoeken) maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan verdere bewaring vereist is voor bewijsdoeleinden worden uitgesloten van het wissen tot de definitieve opheldering van het incident.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. med. Thomas Schwenke