Valeondades-Houses

afdruk

Verantwoordelijk voor alle gegevens op deze bladzijde is: Valeondades IKE
vertegenwoordigd door:
Marloes Merkus en Peter Sturkenboom
Vossenlaan 8
6531 SL Nijmegen
Tel : 0031610497019
email : peter.sturk@freeler.nl

website : www.valeondades-houses.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Samos

USt-ID: EL800747841

Auteursrechten ©:
De teksten en foto's op deze website zijn eigendom van Valeondades IKE. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Valeondades IKE.

Uitsluiting verantwoordelijkheid:
Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst en de foto's bestede zorg aanvaardt Valeondades IKE geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout die op deze website zou kunnen voorkomen. Valeondades IKE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van deze websites zijn uitsluitend de eigenaren van deze websites verantwoordelijk.